KB 217 โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ  สระมรกต  2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ รวมทุกอย่างจาก กรุงเทพฯ 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ตรัง 
17.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าโดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก 
18.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง โดยรถตู้ 

วันที่สอง เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง 
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า เกาะกระดาน กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก และถ่ายรูปพระอาทิตย์ยามเย็นสวยๆบริเวณชายหาดปากเมง หรือเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย(กรณีพักหาดปากเมง)
19.00 น. บริการอาหารเย็นรสเด็ด (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต ( มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต (Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen in Thailand) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามสบาย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ กทม. 
18.00 น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ วันที่สี่ กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานอัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โปรเเกรมเเนะนำ

รหัส KB 210ทัวร์กระบี่ – ตรัง (นอน ตรัง 1 คืน)

รหัส KB 211 ทัวร์กระบี่ แบบ เจาะลึก (นอน กระบี่1 คืน)

รหัส KB 212 ทัวร์กระบี่ – สุราษฎร์ธานี (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 213 ทัวร์กระบี่ – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอน กระบี่ 1 คืน)

รหัส KB 214 ทัวร์กระบี่ – พังงา (นอน พังงา 1 คืน)

รหัส KB 215 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี (พักรีสอทร์บนเกาะพีพี)

รหัส KB 216 ทัวร์กระบี่ –เกาะพีพี – สระมรกต (นอนพีพี 2 คืน )

รหัส KB 217 ทัวร์ตรัง – เที่ยว 4 เกาะ– สระมรกต (นอนตรัง 1 คืน )

รหัส KB 218 ทัวร์เกาะลิบง – ตรัง –กระบี่ (นอนเกาะลิบง 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน )

รหัส KB 219 ทัวร์ ตรัง – กุ้ยหลินเมืองไทย (นอนตรัง 1 คืน )

KB 220 ทัวร์กระบี่ – กุยหลินเมืองไทย – ไชยา (นอนแพรเพลินไพร 1คืน)

KB 221 ทัวร์กระบี่ – เขาสก (นอนกระบี่ 1คืน)

KB 222 ทัวร์เขาสก – พระธาตุไชยา (นอนบนแพเพลินไพร 1คืน)

KB 223 ทัวร์กระบี่ – ตรัง – สุราษฎร์ธานี (สปีดโบ้ทครึ่งวัน นอนตรัง 1 คืน นอนแพเพลินไพร 1 คืน )

KB 224 ทัวร์ตรัง – กระบี่ -ภูเก็ต พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 225 ทัวร์ตรัง – กระบี่ –ภูเก็ต วัดพระใหญ่ พักกระบี่ 1 คืน พักภูเก็ต 1 คืน

KB 226 ทัวร์กระบี่ – พังงา –หมู่บ้านมอร์แกน (นอนพังงา 1 คืน)

KB 227 ทัวร์กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต (นอนพังงา 2 คืน)

KB 228 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – พังงา (นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน )

KB 229 ทัวร์กระบี่ –ตรัง – กุ้ยหลิน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

KB 230 ทัวร์ ตรัง–กระบี่– สุราษฎร์ธานี นอนกระบี่ 1 คืน นอนแพ 1 คืน

KB 231 ทัวร์ตรัง - สตูล เกาะหลีเป๊ะ นอนตรัง 1 คืน นอนรีสอทร์ 1คืน

KB 232 ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวทะเลกระบี นอนหลีเป๊ะ 1 คืน กระบี 1คืน

KB 233 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่ 1 คืน นอนบนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 234 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน เขาหลัก 1 คืน

KB 235 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ นอนกระบี่1คืน คุระบุรี 1 คืน บนเกาะสุรินทร์ 1 คืน

KB 236 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน นอนกระบี่ 1 คืน นอนเขาหลัก 1คืน นอนเกาะสิมิลัน 1 คืน

KB 237 ทัวร์กระบี่ – หมู่เกาะสุรินทร์ -ภูเก็ต นอนพังงา 1 คืน นอนภูเก็ต 1 คืน

รหัส KB 238 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 3 วัน 2 คืน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน

รหัส KB 239 ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 2 วัน 1 คืน นอนกระบี่ 1 คืน


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 


แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน